ප්‍රවීන ගායිකා රූපා ඉන්දුමතී මහ්ත්මිය සමඟ තරු අන්තර්ජාල රේඩියෝව කල සාකච්චාවමෙවර තරු හා සාකච්චාවට එක් වූයේ ප්‍රවීන ගායිකාවක් වන රූපා ඉන්දුමතී මහත්මියයි. ඇය අප හා දැක්වූ අදහස්  දැනගන්නට රැදී සිටින්න තරු සමගින්

0 comments:

Post a Comment

තරු ගැන ඔබට හිතන දේ කියන්න